انتخاب بسته آموزشی مورد نظر در پایه نهم متوسطه اول

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی اول :140/000/000 ریال

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی دوم : 49/000/000 ریال