انتخاب بسته آموزشی مورد نظر در پایه اول ابتدایی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی اول : 118/000/000 ریال

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی دوم : 19/000/000 ریال