انتخاب بسته آموزشی مورد نظر در پایه چهارم ابتدایی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی اول : 118/000/000 ریال

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی دوم : 49/000/000 ریال