بسته آموزشی شماره 2

پایه نهم متوسطه اول صبحی

بسته آموزشی شماره2 – پایه نهم متوسطه اول – صبحی

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی نهم صبحی

معلم علوم نهم صبحی

معلم عربی نهم صبحی

معلم مطالعات اجتماعی نهم صبحی

معلم فارسی نهم صبحی

معلم کار و فناوری نهم صبحی

معلم زبان نهم صبحی

معلم دینی نهم صبحی

معلم قرآن نهم صبحی

معلم تفکر و سبک زندگی نهم صبحی

سفارش بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

برگزاری 2 جلسه آموزش و تدریس و رفع اشکال آنلاین با هدف ارتقاء سطح یادگیری فراگیران

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون