انتخاب بسته آموزشی مورد نظر در پایه یازدهم متوسطه دوم

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی اول :69/000/000 ریال

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد :

قیمت بسته آموزشی دوم : 39/000/000 ریال