بسته آموزشی شماره 1

پایه نهم متوسطه اول بعدازظهری

بسته آموزشی شماره1 – پایه نهم متوسطه اول – بعدازظهری

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی نهم بعد از ظهری

معلم علوم نهم بعدازظهری

معلم عربی نهم بعدازظهری

معلم مطالعات اجتماعی نهم بعدازظهری

معلم فارسی نهم بعدازظهری

معلم کار و فناوری نهم بعدازظهری

معلم زبان نهم بعدازظهری

معلم دینی نهم بعدازظهری

معلم قرآن نهم بعدازظهری

معلم تفکر و سبک زندگی نهم بعدازظهری

سفارش بسته آموزشی

نمونه ویدئو تدریس معلمین بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

نظارت و پشتیبانی آموزشی توسط ناظر کلاس با هدف بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران و ارتباط با والدین

تدوین کلیه دروس به صورت آنلاین در قالب یک برنامه منسجم هفتگی. 3زنگ در هر روز

پشتیبانی فنی با هدف برگزاری کلاس‌های آنلاین به طور پایدار در محیط آموزشی مجازی

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون