بسته آموزشی شماره 2

پایه هفتم متوسطه اول صبحی

بسته آموزشی شماره2 – پایه هفتم متوسطه اول – صبحی

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی هفتم صبحی

معلم علوم هفتم صبحی

معلم مطالعات اجتماعی هفتم صبحی

معلم عربی هفتم صبحی

معلم کار و فناوری هفتم صبحی

معلم زبان هفتم صبحی

معلم دینی هفتم صبحی

معلم قرآن هفتم صبحی

معلم تفکر و سبک زندگی هفتم صبحی

معلم ادبیات هفتم صبحی

سفارش بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

برگزاری 2 جلسه آموزش و تدریس و رفع اشکال آنلاین با هدف ارتقاء سطح یادگیری فراگیران

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون