بسته آموزشی شماره 2

پایه هشتم متوسطه اول صبحی

بسته آموزشی شماره 2 – پایه هشتم متوسطه اول – صبحی

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی هشتم صبحی

معلم علوم هشتم صبحی

معلم مطالعات اجتماعی هشتم صبحی

معلم عربی هشتم صبحی

معلم کار و فناوری هشتم صبحی

معلم زبان هشتم صبحی

معلم دینی هشتم صبحی

معلم ادبیات هشتم صبحی

معلم قرآن هشتم صبحی

معلم تفکر و سبک زندگی هشتم صبحی

سفارش بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

برگزاری 2 جلسه آموزش و تدریس و رفع اشکال آنلاین با هدف ارتقاء سطح یادگیری فراگیران

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون