بسته آموزشی شماره 1

پایه هفتم متوسطه اول صبحی

بسته آموزشی شماره1 – پایه هفتم متوسطه اول – صبحی

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی هفتم صبحی

معلم علوم هفتم صبحی

معلم مطالعات اجتماعی هفتم صبحی

معلم عربی هفتم صبحی

معلم کار و فناوری هفتم صبحی

معلم زبان هفتم صبحی

معلم دینی هفتم صبحی

معلم قرآن هفتم صبحی

معلم تفکر و سبک زندگی هفتم صبحی

معلم ادبیات هفتم صبحی

سفارش بسته آموزشی

ویدئوی نمونه تدریس معلمین بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

نظارت و پشتیبانی آموزشی توسط ناظر کلاس با هدف بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران و ارتباط با والدین

تدوین کلیه دروس به صورت آنلاین در قالب یک برنامه منسجم هفتگی. 3زنگ در هر روز

پشتیبانی فنی با هدف برگزاری کلاس‌های آنلاین به طور پایدار در محیط آموزشی مجازی

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون