بسته آموزشی شماره 1

پایه هفتم متوسطه اول بعدازظهری

بسته آموزشی شماره1 – پایه هفتم متوسطه اول – بعد از ظهری

ثبت نام در سامانه سناد

معلم عربی هفتم بعدازظهری

معلم مطالعات اجتماعی هفتم بعدازظهری

معلم علوم هفتم بعدازظهری

معلم ریاضی هفتم بعد از ظهری

معلم کار و فناوری هفتم بعدازظهری

معلم زبان هفتم بعدازظهری

معلم دینی هفتم بعدازظهری

معلم قرآن هفتم بعدازظهری

معلم تفکر و سبک زندگی هفتم بعدازظهری

معلم ادبیات هفتم بعدازظهری

سفارش بسته آموزشی
  • نمونه ویدئو تدریس معلمین بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

نظارت و پشتیبانی آموزشی توسط ناظر کلاس با هدف بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران و ارتباط با والدین

تدوین کلیه دروس به صورت آنلاین در قالب یک برنامه منسجم هفتگی. 3زنگ در هر روز

پشتیبانی فنی با هدف برگزاری کلاس‌های آنلاین به طور پایدار در محیط آموزشی مجازی

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون