بسته آموزشی شماره 1

پایه پنجم ابتدایی بعدازظهری

بسته آموزشی شماره1 – پایه پنجم ابتدایی – بعد از ظهری

ثبت نام در سامانه سناد

معلم ریاضی پنجم ابتدایی بعد از ظهری

معلم فارسی پنجم ابتدایی بعد از ظهری

معلم هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی بعد از ظهری

معلم علوم پنچم ابتدایی بعد از ظهری

معلم اجتماعی پنجم ابتدایی بعد از ظهری

سفارش بسته آموزشی

ویدئوی نمونه تدریس معلمین بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

نظارت و پشتیبانی آموزشی توسط ناظر کلاس با هدف بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران و ارتباط با والدین

تدوین کلیه دروس به صورت آنلاین در قالب یک برنامه منسجم هفتگی. 3زنگ در هر روز

پشتیبانی فنی با هدف برگزاری کلاس‌های آنلاین به طور پایدار در محیط آموزشی مجازی

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهفارسیریاضیهدیه‌ها و قرآن
یکشنبهریاضیفارسیاجتماعی
دوشنبهریاضیفارسیعلوم
سه شنبهفارسیریاضیاجتماعی
چهار شنبهریاضیفارسیعلوم