بسته آموزشی شماره 1

پایه هشتم متوسطه اول بعدازظهری

بسته آموزشی شماره 1 – پایه هشتم متوسطه اول – بعدازظهری

ثبت نام در سامانه سناد

معلم عربی هشتم بعدازظهری

معلم مطالعات اجتماعی هشتم بعدازظهری

معلم علوم هشتم بعدازظهری

معلم ریاضی هشتم بعد از ظهری

معلم کار و فناوری هشتم بعدازظهری

معلم زبان هشتم بعدازظهری

معلم دینی هشتم بعدازظهری

معلم ادبیات هشتم بعدازظهری

معلم قرآن هشتم بعدازظهری

معلم تفکر و سبک زندگی هشتم بعدازظهری

سفارش بسته آموزشی

نمونه ویدئو تدریس معلمین بسته آموزشی

این بسته آموزشی شامل خدمات ذیل می‌باشد

ارائه 150 کلیپ آموزشی با هدف دستیابی فراگیران به اهداف کتاب‌های درسی

نظارت و پشتیبانی آموزشی توسط ناظر کلاس با هدف بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران و ارتباط با والدین

تدوین کلیه دروس به صورت آنلاین در قالب یک برنامه منسجم هفتگی. 3زنگ در هر روز

پشتیبانی فنی با هدف برگزاری کلاس‌های آنلاین به طور پایدار در محیط آموزشی مجازی

بهره مندی از بازی های آموزشی و دست ورزی در محیط مجازی با هدف تنوع در آموزش و تعمیق یادگیری

برگزاری پنج مرحله آزمون کشوری به منظور ارزشیابی یادگیری فراگیران

در صورت تمایل به ثبت نام رسمی دانش آموز در سامانه سناد آموزش و پرورش مبلغ 1/5 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

برنامه هفتگی

 زنگ اولزنگ دومزنگ سوم
شنبهریاضیادبیاتعربی
یکشنبهتفکر و سبک زندگیعلومقرآن
دوشنبهدینیریاضیزبان
سه شنبهمطالعاتکار و فناوریعلوم
چهار شنبهادبیاتریاضیمشاوره و آزمون